top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Concept 42 s.r.o.  (dále jen správce), U vršovického nádraží 870/8, 10100, Praha 10, IČ: 28418140
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené v kontaktním formuláři. bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely komunikace .

 

Osobní údaje uchovává správce po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností správce. Kromě toho je správce oprávněn osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků správce vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (klientem) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu
s účelem k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU. 

Případní zaměstnanci či spolupracovníci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či zpracovatelských prací.

Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně kupujícím Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem poskytnutí informace. 

SPolečnost Concept 42 s.r.o. tímto prohlašuje, že nerozesílá žádné newslettery ani obchodní nabídky.

bottom of page